Структура суспільного в-ва.


1 Розподіл праці і формування галузей.

2 Галузева структура і показники, що її характеризують. Фактори, які визначають галузеву структуру.

3 Класифікація галузей промисловості.

4 Міжгалузевий виробничий баланс і міжгалузеві зв’язки.

1 Поява промисловості як самостійної галузі і її диференціація пов’язана із суспільним поділом праці, який проявляється в наступних формах: загальний, одиничний, частковий. В результаті загального поділу праці все народне господарство розділилося на 2 великі сфери: промисловість відокремилася від сільського господарства. Подальший прогрес промисловості пов’язаний із частковим поділом праці, в результаті якого в промисловості з’явилися нові галузі. Одиничний поділ праці призводить до розподілу галузей між п-вами. Між цими видами поділу праці існує взаємозв’язок.

Для того, щоб утворилась окрема галузь промисловості, необхідне виконання техніко-економічних умов:

1 велика кількість п-в, які б виготовляли певну продукцію;

2 ці п-ва повинні мати взаємозв’язки між собою та іншими галузями промисловості чи сільського господарства;

3 повинен бути специфічний характер праці, особлива організація і технологія в-ва, які б вимагали створення єдиного органу управління;

4 всі ці п-ва повинні характеризуватися певними ознаками, які б давали можливість об’єднати їх у галузь. До цих ознак належать:

А) єдність економічного призначення продукції;

Б) однорідність споживаної сиривини;

в) спільність техніко-технологічної бази;

Г) специфічний склад кадрів, які володіють певними фаховими можливостями.

Галузь промисловості – це сукупність п-в, які характеризуються (див. Ознаки а, б, в, г).

2 Під галузевою структурою розуміють ступінь диференціації промисловості на галузі, кількісні співвідношення і взаємозв’язки між ними.

До показників, що характеризують галузеву структуру, належать:

1 показники, які характеризують кількісні спіівідношення між галузями: це питома вага галузі у промисловості. Вона може визначатися по обсягу випуску, по чисельності працюючих, по основних фондах.

2 показники, які характеризують структурні зрушення:

Це різниця питомих ваг: ; П=Ппл-Пб

Темп росту галузі: Тр= (Ппл Пб)100%

Галузевий коефіцієнт випередження: Квип=(Трг/Трпр)100%

Ппл = Пб Квип

3 показники, які характеризують структурні зрушення: це коефіцієнти внутрігалузевого і міжгалузевого споживання:

Квг=Qв/Qзаг; Км= Qм/Qзаг

До факторів, які визначають галузеву структуру, належать: НТП і ступінь впровадження її у в-во, рівень суспільного поділу праці, ріст матеріального і культурного рівня людей, наявність природних ресурсів в країні, суспільно-історичні умови, в яких іде розвиток даної галузі.

3 Галузі промисловості поділяються за:

1 економічним призначенням продукції (група А – засоби в-ва, група Б – предмети споживання);

2 характером функціонування продукції в процесі в-ва (галузі, які виготовляють знаряддя і предмети праці);

3 характером дії на предмет праці (добувні і обробні);

4 структурою витрат (трудо-, матеріало-, фондо-, енерго-, капіталомісткі);

5 тривалістю виробничого процесу (із неперервним і перервним або дискретним в-вом);

6 часом роботи на протязі року (сезонні і цілорічні);

7 тривалістю технологічного процесу (з коротким циклом – в-во електроенергії, із середнім циклом – машинобудування, з довгим циклом – кораблебудування).

4 Господарство будь-якої країни характеризується наявністю міжгалузевих зв’язків. Міжгалузевий баланс складається із чоторьох квадрантів:

1 тут відображається проміжний продукт, що характеризує поточне споживання галузей матеріального в-ва і показано, як продукція певної галузі розподіляється на внутрігалузеве і міжгалузеве споживання.

Проміжний продукт – це та частина продукції галузі, яка надходить у виробниче споживання галузей матеріального в-ва.

2 відображає кінцевий продукт– це та частина валової продукції галузі, яка не йде в подальшу переробку, але використовується для відшкодування зношення основних фондів, формування фондів споживання і нагромадження.

3 відображає амортизацію основних виробничих фондів, доходи працівників виробничої сфери і держави. Сума по стовпчиках утворює умовно чисту продукцію (це чиста продукція+амортизація).

4 відображає доходи працівників невиробничої сфери.

=========================
1