Хімічна промисловість


ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ОПРАЦЮВАННЯ НАПРЯМКІВ ПОЛІПШЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В структуроваНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ А

Етап 1. Коротка характеристика галузі промисловості, до якої належить підприємство, та його місце в галузевій структурі регіону (країни)

Хімічна промисловість забезпечуює народне господарство мінеральними добривами, содою, фарбами, паливно-мастильними продуктами, пластмасами, синтетичними волокнами, та багатьма іншими видами сировини й матеріалів. Особливістю хімічної промисловості є здатність забезпечити народне господарство матеріалами з наперед визначеними властивостями, поліпшеної якості і в необхідній кількості.

В Україні розвинута багатогалузева хімія і нафтохімія. Найкрупнішими підрозділами названої галузі є виробництва основної хімії (49 % всієї товарної продукції галузі), лакофарбова (6 %), промисловість пластмасових виробів, скловолокнистого лиття (5 %), шинна (10 %), гумоазбестова (7 %) та багато ін. На власне хімічну промисловість припадає близько 80 % випуску продукції всієї галузі, на нафтохімічну – 20 %.

Неорганічна хімія переважно виробляє напівфабрикати, що використовуються в інших галузях промисловості. Виняток становлять мінеральні добрива, котрі продукує окрема галузь.

У дніпропетровській області у цій галузі працюють 46 підприємств, на яких у 2002 році вироблено продукції на 1420,5 млн. Грн., Або 5,3% обсягу промислового виробництва в області та 13,2% від виробництва цієї продукції в Україні. Чисельність працюючих – 21,6 тис. Осіб.

На ВАТ "Дніпрошина" виробляється 24,3% загальнодержавного виробництва шин. Тут освоєно понад 130 типорозмірів шин, у тому числі великогабаритних та низького тиску для сучасної сільськогосподарської техніки.

Лакофарбове виробництво є одним з найбільших по Україні (43% від загального обсягу виробництва). На ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод", ВАТ "Завод "Спектр", ТОВ ПП "ЗІП" освоєно понад 120 видів лакофарбової продукції.

На ВАТ "Дніпроазот" виробляється 14,9% загальноукраїнського випуску мінеральних добрив і 11,1% – аміаку.

За даними Статистичного щорічника, щастка хімічної промисловості у загальному експорті України у 2001 р складала 9.1% ($1478,4 млн.) . Також за 2001 р. Було виговленно 130 тис. Т. лакофарбових виробів.

Етап 2. Характеристика виробничої структури підприємства

Енергетичне господарство

Для цього типу виробництва найбільш підходить лінійно-функціональна модель керування. Ця модель має наступні переваги :

· Стимулює ділову та професіональну спеціалізацію

· Зменшує дублювання зусиль і споживання матеріальних ресурсів в функціональних галузях

· Поліпшує координаціїю діяльності

Етап 3. Оцінка виробничої програми підприємства

Вхідні дані з індивідуального варіанту завдання:

Виробнича програма випуску продукції за рік 1100 тис. Тонн

Кількість виробничих агрегатів, одиниць 170

Паспортна потужність одного агрегату, тонн на годину 3

Фактична потужність одного агрегату, тонн на годину 3

Режим роботи основних виробничих підрозділів підприємства:

змін за добу 1 днів на тиждень 7 тривалість зміни, годин 8,1

Перерви в роботі основного устаткування за рік, годин:

технологічно неминучі перерви 600 планово-запобіжні ремонти 200

Виробнича потужність

Виробнича потужність трохи менше ніж заявленна виробночи программа вирішити цю проблему можливо шляхом збільшення тривалості зміни.

Резерв потужності

На даному підприємстві обладнання працює за паспортною потужністю (Кінт=1) , збільшення обсягу вироблюваної продукції можливо досягти шляхом збільшення часу роботи обладнання (Кекс=0,33)

Етап 4. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства

Ефективний фонд робочого часу:

Показники

Днів

Годин

1 Календарний фонд

365

29565

- святкові дні

10

81

2 Номінальний фонд робочого часу

355

28755

Планові невиходи по причинам:

- основні відпустки

24

1944

- хвороби

4

324

- виконання державних обов'язків

1

81

- цілодобові простої

1

81

- учбова відпустка

1

81

Разом невиходів

31

2511

3 Ефективний фонд робочого часу

324

26244

Тривалість зміни

81

Вхідні дані для розрахунку заробітної плати робітників:

Тривалість робочої зміни, годин 8,1

Кількість змін на добу, шт. 1

Повна трудомісткість виробничої програми, тис. Людино-годин /рік 2050

Коефіцієнт виконання норми виробітку, частка одиниці 1,05

Розподіл виробничих працівників на основні категорії, % до отриманої чисельності

Основні працівники 65%

Допоміжні працівники 25%

Черговий та ремонтний персонал 10%

Годинна тарифна ставка за виконуваний обсяг робіт, грн. / Годину

Основні працівники 1,2

Допоміжні працівники 1,2

Черговий та ремонтний персонал 1,0

Установлений відсоток премії до тарифного заробітку для всіх категорій працівників – 15%

Вихідні дані для розрахунку керівників, спеціалістів та службовців:

Розподіл чисельності управлінського штату за відповідними категоріями, % до отриманої чисельності :

Керівники 20%

Спеціалісти 60%

Службовці 20%

Посадовий місячний оклад, грн. :

Керівники 810

Спеціалісти 515

Службовці 320

Відсоток премії до посадового окладу за виконання службових обов'язків для всіх категорій управлінців, 30%

Склад, чисельність та фонд заробітної плати виробничих працівників підприємства

Групи та професії працівників

Наявна

Чисельність, осіб

Тарифна ставка за розрядом виконуваних працівником робіт, грн. / Годину

Ефективний фонд робочого часу, годин

Тарифний заробіток, грн.

Преміальний відсоток до тарифного заробітку, %

Розмір премії, грн.

Річний фонд заробітної плати, грн.

За зміну

На добу

Виробничі працівники, В тому числі:

Розрахунок собівартості продукції

Калькуляція собівартості продукції (фактична)

Найменування продукції: Емаль НЦ-132 червона

Обсяг виробництва за рік (фактичний) 1100 000

Калькуляційна одиниця – 1 тонна

№ з/п

Калькуляційні статті

Ціна за одиницю ресурсів, грн.

Витрати

На одиницю продукції

На річний обсяг виробництва

У натуральному вимірюванні

Сума, грн.

У натуральному вимірюванні

Сума, грн.

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

Вэкспл= (ЗПдоп+ ЗПрем )1,375+АІІ+ АІІІ +ФСР ІІ0,05 +ФСРІІІ0,05 =(673 630.62+223 336.44)1.375+205 833,33+204 000+

823 33333005+1 360 000005 =1 752 32970

Цехові витрати

Вцех=ЗПК1,375+АІ+ФСР І0,02+Воп=

409 2661375+135 000+2 700 000002+2 750 000=3 501 74075

Витрати на сировину та матеріали

Сума змінних витрат:

Сума умовно постійних витрат

Вартість одиниці продкції з обліком рентабельності

Матеріалоємність

Енергоємність

Зарплатоємність

Безбитковий обсяг виробництва у тонах

Ефективний обсяг виробництва

Запланована виробнича програма перевищує ефективний обсяг виробництва, якщо уся вироблена продукція буде реалізована отриманий прибуток буде більш ніж запланований.

5 етап. Моніторинг діяльності підприємства

А) Обсяг виготовленої продукції

QФ=1 100 000

Б) Обсяг товарної продукції

ТП= ЦОД QФ= 1 100 000=10 129 416 000

В)Фондовіддача

Г) Фондоємність

Д) собівартість обсягу виготовленої продукції

СЗАГ =7 503 285 291,84

Е) собівартість одиниці виготовленої продукції

СОД =6821,17

Є) витрати на 1 грн. Товарної продукції (ZТП)

Ж) продуктивність праці виробничих працівників (ПТПР) та продуктивність праці всього виробничо-промислового персоналу (ПТВПП)

З) Фондоозброєність праці

І) фактичний прибуток від господарської діяльності підприємства (ПФ)

ПФ=ТП- СЗАГ=2 626 130 708,16

К) фактична рентабельність виготовленої продукції (RФ),

Фактичний прибуток більш ніж запланований, фактична рентабельність така, як запланована – підприємство працює досить ефективно.

6 етап. Винайдення резервів для поліпшення ефективності господарського стану підприємства

Досліджуване виробництво є в першу чергу матеріалоємним, тому більшого економічного ефекту можливо досягти шляхом зниження витрат на сировину напівфабрикати та матеріали. Цього можливо досягти знизивши норми витрат сировини матеріалів та напівфабрикатів, або знайшовши постачальників з нижчими цінами. Зменшення норм витрат можливо потребує закупівлі нового обладнання, організаційних заходів.

Також більшого прибутку можливо досягти збільшенням обсягів виробництва, але це потребує:

· Збільшення кількості основних та допоміжних працівників

· Пошуку нових ринків збуту , додаткових рекламних заходів

· Придбання нового більш досконалого устаткування

7 етап. Зіставлення основних економічних показників ефективності чинного та удосконаленого економічного стану підприємства.

Вхідні дані :

Зростання виробничої програми 10%

Зменшення норм витрат:

Сировини 8% Напівфабрикатів 3% Електроенергії 6%

Зміни цін

Сировини 6% Напівфабрикатів -9% Електроенергії 25% Води 60%

Зростання зар. Плати основних виробничих працівників 5%

Додаткова чисельність основних виробничих працівників, людей 6

=========================
1