Реалізація права власності на нематеріальні ресурси


Реалізація права власності на нематеріальні ресурси можлива або через їхнє використання самим власником, або наданням з його дозволу такого права іншій заінтересованій стороні. Така передача права використання здійснюється у формі ліцензійної угоди.

Ліцензією називається дозвіл використовувати технічне досягнення або інший нематеріальний ресурс протягом певного строку за обумовлену винагороду. Ліцензійна угода – це договір, згідно з яким власник винаходу, промислового зразка, корисної моделі тощо (ліцензіар) передає іншій стороні (ліцензіату) ліцензію на використання в певних межах своїх прав на патенти, "ноу-хау", товарні знаки тощо.

Передача права власності може бути застережена різними умовами щодо терміну та обсягу використання, повноти інформації. котра передається, тощо. Відповідно до цього існують кілька видів ліцензій.

Залежно від підстави видачі дозволу використовувати технічне досягнення, ліцензії поділяють на добровільні та примусові. За добровільною ліцензією ліцензіар передає дозвіл використати об’єкт права ліцензіату на підставі договору, в якому регламентуються обов’язки кожної сторони, обсяг користування, строк, розміри і порядок виплати винагороди. Примусова ліцензія видається на підставі рішення компетентного державного органу проти волі патентовласника. У цьому разі розміри винагороди встановлює цей державний орган. У цьому разі розміри винагороди встановлює цей державний орган. На практиці примусові ліцензії видають дуже рідко.

Залежно від обсягу прав на використання розрізняють звичайні, виключні й повні ліцензії. Звичайна ліцензія залишає ліцензіарові право особистої експлуатації технічного рішення і можливість ук­ладати аналогічні ліцензійні угоди з іншими ліцензіатами. Виключна ліцензія передає ліцензіатові права виключного користування об'­єктом ліцензії, але зберігає за ліцензіаром право користування тех­нічним рішенням. Повна ліцензія передбачає перехід до ліцензіата всіх прав, які випливають з патенту. Унаслідок такої угоди ліцензіар сам позбавляється права користування об'єктом ліцензії протя­гом зазначеного в договорі періоду.

Залежно від характеру об'єкта, який передається за договором, ліцензії поділяються на патентні та безпатентні. Об'єктом патент­ної ліцензії є технічне досягнення, захищене патентом. Умови ліцен­зійної угоди відносно обсягу прав і строку дії в цьому разі визнача­ються Правилами, які регулюють експлуатацію патенту. Нині все більшого поширення набувають безпатентні ліцензії, об'єктом яких є не захищені патентами технічні досягнення, "ноу-хау", виробни­чий досвід тощо.

Ліцензійні угоди можуть передбачати комплексну передачу кількох патентів та пов'язаних з ними "ноу-хау". Така угода вклю­чає, як правило, надання ліцензіаром інженерно-консультаційних послуг щодо організації ліцензійного виробництва, а також су­провідні поставки сировини, обладнання, комплектуючих. Нині до ліцензійної угоди все частіше включають зобов'язання ліцензіара надавати ліцензіату інформацію щодо вдосконалення ліцензійної технології протягом терміну дії угоди.

За використання об'єкта ліцензійної угоди ліцензіат сплачує ліцензіару певну винагороду. На практиці використовують кілька видів розрахунків за ліцензії. Найбільш поширено періодичні відра­хування протягом дії ліцензійної угоди та одноразові виплати. Пері­одичні відрахування (роялті) встановлюються у вигляді фінансо­вих ставок до обсягу чистого продажу, до собівартості виробницт­ва або в розрахунку на одиницю ліцензійної продукції. Одноразова винагорода за право користування об'єктом ліцензійної угоди на­зивається пашуальною виплатою. Пашуальний платіж є, по суті, фактичною ціною ліцензії. Він здійснюється одноразово та не за­лежить від майбутніх обсягів виробництва або збуту ліцензійної продукції.

Розрахунки за ліцензії можуть також провадитись передачею ліцензіару частки цінних паперів (акцій, облігацій) ліцензіата. Має місце і такий вид розрахунків, як зустрічна передача технічної до­кументації, яка передбачає взаємний обмін ліцензіями, технологіч­ними знаннями, досвідом. На практиці часто трапляються різні ком­бінації названих форм винагороди (наприклад, за реалізації франчайзингових угод).

Класифікація підприємницьких договорів за сферами діяльності

Сфера діяльності

Договори

1 Купівля-продаж, оренда та лізинг

11 Договір купівлі-продажу продукції підприємства

12 Договір на поставку товарів через посередника

13 Договір про:

§ аукціонний продаж товарів

§ виготовлення продукції із сировини та матеріалів замовника

14 Договір продажу майна іншим юридичним особам

15 Державний контракт (державне замовлення)

16 Договір оренди манйа

17 Лізингова угода

2 Підрядні послуги

21 Договір про:

§ консалтинг (інформаційне обслуговування)

§ надання юридичних послуг

§ надання брокерських послуг

§ рекламні послуги

22 Договір на виконання науково-дослідних робіт

3 Трудові відносини

31 Тарифна угода

32 Колективний договір

33 Контракт (договір) про наймання:

§ керівника

§ працівника (спеціаліста, службовця)

4 Страхування

41 Договір:

§ особистого страхування від нещасних випадків

§ страхування майна підприємств і громадян

§ обов’язкового (добровільного) медичного страхуання

5 Розрахунки і кредитування

51 Договір на розрахункове й касове обслуговування

52 Договір позики під заставу майна

53 Договір поручительства

54 Кредитний договір

6 Зовнішнь­оекономічна діяльність

61 Агентський договір

62 Договір на:

§ декларування товарів для митного контролю

§ транспортно-експедиційне обслуговування зов­нішньо­­торговельних вантажів

63 Договір консигнації

64 Договір на закупівлю товарів за імпортом

65 Договір поставки товарів за експортом

66 Ліцензійний договір

7 Інші договори

71 Договір:

§ доручення

§ комісії

§ про спільну діяльність

=========================
1